Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A KONTROLNÍ ŘÁD
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 435/2016
Lektor semináře:
JUDr. KOCIÁN Miroslav - Právník Rady pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
05.12.2017
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dům kultury METROPOL, Senovážné náměstí 248/2
Objednatmapa
12.12.2017
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Část I.
Základy právní úpravy finanční kontroly ve veřejné správě
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád
Vztahy ke správnímu řádu
Předmět finanční kontroly
Působnost jednotlivých orgánů v systému finanční kontroly
Cíle finanční kontroly 
Podstatné náležitosti pro výkon finanční kontroly 
Organizační zajištění výkonu finanční kontroly
Kontrolní metody a postupy

Systém finanční kontroly a jeho jednotlivé části

• Veřejnosprávní kontrola (VSK) – podstata VSK
-Fáze VSK
-Procesní pravidla pro výkon VSK dle zákona o finanční kontrole a podle kontrolního řádu
-Povinnosti účastníků (kontrolujících a kontrolovaných)
-Protokol o kontrole  - náležitosti
-Vyřizování námitek
-Opatření k nápravě  - přijímání a plnění
-Sankce za porušení stanovených povinností
• Vnitřní kontrolní systém (VKS) – podstata tohoto druhu kontroly
-Řídící kontrola a její fáze
-Interní audit (IA) – podstata, úkoly a poslání IA
Kontrola podle mezinárodních smluv
Informace k přípravě přijetí nové právní úpravy finanční kontroly

Část II – Praktický výkon veřejnosprávní kontroly
Vymezení působnosti
Zahájení kontroly – náležitosti a nejčastější chyby
Proces průběhu VSK
Jednotlivé fáze VSK
Vedení kontrolního spisu
Povinnosti kontrolujících  - nejčastější chyby
Povinnosti kontrolovaných – součinnost a sankce za porušení povinností (přestupky a správní delikty)
Přizvané osoby (jejich úloha a pravomoci)
Mlčenlivost a podjatost
Protokol o kontrole – termíny a náležitosti
Námitky a jejich vyřizování – termíny
Opatření k nápravě – povinnosti a termíny
Opatření k nápravě – povinnosti, termíny
Sankce za porušení povinností – přestupky a správní delikty , jejich řešení
Ukončení veřejnosprávní kontroly – náležitosti a termíny
Vztahy ke správnímu řádu při výkonu veřejnosprávní kontroly
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování seminářa a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje oběd a nápoj.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2299,00 Kč (1900,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 1900,00 Kč.
Objednat:  ČESKÉ BUDĚJOVICE     PRAHA    
Zpět Zpět