Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Nový přestupkový zákon v aplikační praxi správních úřadů
Lektor semináře:
JUDr. CIGÁNEK Milan - Rada pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
15.05.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin


Nový přestupkový zákon v aplikační praxi správních úřadů

Anotace: 
Výklad semináře je zaměřený na nejvýznamnější hmotněprávní i procesní změny související s reformou přestupkového práva, doplněný o konkrétní příklady ze správní praxe a nejdůležitější vazby na správní řád. Zmíněna bude také relevantní judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, stejně jako nejnovější závěry poradního sboru ministra vnitra k novému přestupkovému zákonu.

Obsah:
- Pojem přestupku
- Pokračování v přestupky, trvající a hromadné přestupky
- Pokus přestupku
- Spolupachatelství, organizátorství, návod a pomoc k přestupku
- Odpovědnost fyzické osoby za přestupek
- Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby za přestupek
- Objektivní a subjektivní odpovědnost za protiprávní jednání
- Zánik odpovědnosti promlčením
- Tresty a ochranná opatření, systém polehčujících a přitěžujících okolností
- Řízení o přestupcích a jeho vazby na správní řád
- Právní povaha oznámení o přestupku a úředních záznamů, jejich použitelnost při dokazování
- Účastníci řízení – obviněný, poškozený, vlastník věci
- Osoby zúčastněné na řízení – zákonný zástupce a opatrovník mladistvého, osoba přímo postižená spácháním přestupku, orgán sociálněprávní ochrany dítěte
- Adhezní řízení
- Dokazování v přestupkovém řízení, zákaz sebeobviňování
- Rozhodování (narovnání, příkaz, příkaz na místě, rozhodnutí)
- Vybraná pravidla odvolacího řízení specifická pro přestupkové právo
- Přechodná ustanovení nového přestupkového zákona a jejich dopad do správní praxe

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět