Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Rodinné právo a řízení v rodinněprávních věcech podle občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních.
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 319/2013 a MPSV 2017/0114 - PC/SP/VP
Lektor semináře:
Mgr. Daniel HOVORKA - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Objednatmapa
23.03.2018
ÚSTÍ NAD LABEM - hotel "BOHEMIA", Mírové náměstí 6
Objednatmapa
06.04.2018
HRADEC KRÁLOVÉ - Hotel "ALESSANDRIA", třída SNP 2
Objednatmapa
20.04.2018
OSTRAVA - Hotel "HARMONY CLUB", 28.října 170
Objednatmapa
18.05.2018
PLZEŇ - hotel "CENTRAL", náměstí Republiky 33
Objednatmapa
08.06.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
14.06.2018
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dům kultury METROPOL, Senovážné náměstí 248/2
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 • Rodinné právo v části druhé občanského zákoníku:
  • Určování a popírání rodičovství k dítěti:
   - zákonné domněnky pro určení mateřství a otcovství k dítěti,
   - určení otcovství k dítěti neprovdané matky na základě návrhu opatrovníka dítěte, 
   -  podmínky pro popření otcovství ze strany otce a matky,
   -  možnost prominutí změškání lhůty pro popření otcovství, 
   -  popření otcovství soudem bez návrhu. 
  • Rodičovská odpovědnost k dítěti:
   - vymezení rozsahu rodičovské odpovědnosti,
   - zásahy soudu do trvání a rozsahu rodičovské odpovědnosti, omezení, omezení výkonu, pozastavení výkonu, zbavení rodičovské odpovědnosti,
   - výkon rodičovské odpovědnosti u nezletilích rodičů a u rodičů omezených ve svéprávnosti,
   - pravidla pro výkon rodičovské odpovědnosti a pro zastupování dítěte rodiči,
   - řešení sporů mezi rodiči a významných záležitostech týkajících se výchovy dítěte,
   - osobní styk rodiče s dítětem, povinnosti rodičů ve věci styku s dítětem
   - úprava péče o dítě po rozvodu manželství nebo v případě nesezdaných rodičů,  
   - podmínky pro svěření dítěte do střídavé péče rodičů.
  • Správa jmění dítěte:
   - povinnosti rodičů při spřávě majetku a závazků dítěte,
   - podmínky rozhodování soudu o schválení nakládání se jměním dítěte,
   - schvalování právních jednání týkajících se stavebního spoření pro nezletilé dítě,
   - pořízení motorového vozidla pro dítě se zdravotním postižením z příspěvku na zvláštní pomůcku,
   - plnění závzku dítěte v oblasti místních poplatků.
  • Poručenství a opatrovnictví:
   -  pravidla pro výběr poručníka nebo opatrovníka dítěte,
   -  podmínky, za kterých lze poručníkem nebo opatrovníkem dítěte jmenovat orgán sociálně-právní ochrany dětí,
   -  povinnosti poručníka a opatrovníka, 
   -  zánik poručenství a opatrovnictví,
   -  výkon veřejného poručenství orgánem sociálně-právní ochrany dětí,
   -  opatrovnictví pro správu jmění,
   - opatrovnictví díděte v civilním sporném řízení a v trestným řízení.
  • Pěstounctví a svěření dítěte do péče jiné osoby.
  • Ústavní výchova, svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 • Řízení v rodinněprávních věcech podle zákona o zvláštních řízeních soudních: 
  • Předběžná opatření soudu upravujícího poměry dítěte:
   - předběžné opatření soudu o svěření dítěte do náhradního výchovného prostředí podle § 452 a násl. z.z.ř.,
   - postup při výkonu předběžného opatření soudu, součinnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a poskytovatelů zdravotních služeb,
   - umístění dítěte do péče zdravotnického zařízení na základě předběžného opatření soudu ve vztahu k úpravě hospitalizace dítěte bez souhlasu rodičů podle zákona o zrdavotních službách,
   - zatimní úprava poměrů dítěte na základě předběžného opatření soudu podle § 74, § 76 a § 102 občanského soudního řádu,
   - podmínky zrušení nebo zániku jednotlivých typů předběžného opatření soudu
  • Předběžná opatření ve věci ochrany dítěte před domácím násilím podle § 400 a násl z.z.ř.:
   - podmínky nařízení předběžného opatření na ochranu dítěte před domácím násilím,
   - právnění orgánu sociálné-právní ochrany dětí podat soudu návrh na nařízení předběžného opatření jménem sítěte mladšího 16 let,
   - povinnosti a omezení, která mohou být předběžným opatřením uloženy násilné osobě,
   - doba trvání předběžného opatření, možnost opětovného nařízení předběžného opatření
  • Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé.
  • Řízení ve věcech určení a popření otcovství.
  • Úprava výkonu rozhodnutí o výchově dítěte nebo o styku s dítětem:
   - postup soudu před nařízením výkonu rozhodnutí,
   - jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí soudu,
   - úprava prováděcí Instrukce o postupu při výkonu rozhodnutí soudu o výchově dítěte, změny provedené novelizací Instrukce v roce 2015
  • Vymáhání rozhodnutí soudu o výživném na nezletilé dítě:
   -  povinnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí při uplatňování nároku dítěte na výživné,
   -  podmínky pro nařízení výkonu rozhodnutí soudem, pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí,
   - podmínky pro nařízení exekuce, postup soudního exekutora, způsoby exekuce.
 
 
Program je akreditován MPSV č. akreditace 2016/0606-PC/SP/VP
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  ÚSTÍ NAD LABEM     HRADEC KRÁLOVÉ     OSTRAVA     PLZEŇ     PRAHA     ČESKÉ BUDĚJOVICE    
Zpět Zpět