Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Veřejná podpora & dotace pro obce, města, kraje a příspěvkové organizace
Lektor semináře:
Ing. PTÁČEK Petr - Oddělení financování programů EU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Získáte informace o novinkách v oblasti využití služeb obecného hospodářského zájmu (závazky veřejné služby), které lze využít k financování jak investičních, tak provozních částí až do maximální výše. Pozornost bude věnována i podpoře malého rozsahu (de minimis) – 200 000 EUR společně s podporou malého rozsahu pro služby obecného hospodářského zájmu – 500 000 EUR.

Získejte důležité informace o možnostech čerpání dotací z veřejných zdrojů v novém programovém období, abyste se mohli rozhodnout, jak veřejnou podporu využít ve Váš prospěch.

Zaměření semináře: 
Seminář je zaměřen na praktickou aplikaci pravidel pro čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v novém programovém období 2014–2020 v rámci veřejné podpory pro veřejný sektor. Seznámíte se s pravidly a praktickými příklady v nejatraktivnějších oblastech, kde dochází k financování z veřejných zdrojů, a to s důrazem na přijatá rozhodnutí Evropské komise. Zorientujete se v základních pojmech a vztazích, v nových možnostech a oblastech veřejné podpory, v praktické aplikaci nových blokových výjimek. Seznámíte se s pravidly privatizace (prodej pozemků a budov) z pohledu veřejné podpory, pravidly pro prodej veřejného majetku včetně upozornění na dovolené a zakázané způsoby tohoto prodeje a obranu proti spekulativním nabídkám. Obdržíte detailní rozbor jednotlivých definičních znaků včetně demonstrace na některých rozhodnutích institucí EU. 

Komu je seminář určen:
Vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, právníkům, představitelům příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnancům a dalším osobám odpovědných za regionální rozvoj, zaměstnancům odpovědným za podporu sportu a cestovního ruchu, zaměstnancům odpovědným za problematiku Evropských strukturálních a investičních fondů, interním auditorům a pracovníkům kontroly, právníkům, advokátům, ekonomům, projektovým manažerům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o možnosti využití veřejných prostředků vzhledem k pravidlům Evropské unie.

Obsah semináře:

Obecné znaky veřejné podpory, Legislativa ČR, EU a související pravidla, Typy podpor

Vymezení základních pojmů a vztahů. Poslední vývoj v této oblasti.
Detailní rozbor jednotlivých definičních znaků včetně demonstrace na některých rozhodnutích institucí EU.
Jeden podnik. Vymezení pojmu, souvislosti v pravidlech veřejné podpory.
Podnik v obtížích. Vymezení pojmu, souvislosti v pravidlech veřejné podpory.
Inkasní příkaz a jeho důsledky pro poskytování veřejné podpory.
Povinnost transparentnosti. Role v pravidlech, důsledky jejího porušení.
Základní postupy a povinnosti při poskytování a přijímání veřejné podpory. Důsledky porušení pravidel.
Administrativní povinnosti poskytovatelů veřejné podpory.
Jak postupovat, když opatření zakládá veřejnou podporu. Systém pravidel. Vzájemná provázanost, dopad do vnitrostátního právního řádu. Příklady z rozhodovací praxe institucí EU, kdy bylo konstatováno, že se o veřejnou podporu nejedná.

Blokové výjimky (GBER), Specifika jednotlivých operačních programů

Vymezení oblastí, na které se GBER použije. Změny GBER a rozšíření působnosti.
Vztah k GBER a ostatních předpisů v oblasti veřejné podpory. Demonstrace na vybraných příkladech.
Prodeje veřejného majetku a pravidla pro veřejnou podporu. Dovolené a zakázané způsoby.
Rozbor pravidel ve vybraných nejvíce využívaných oblastech
Veřejná podpora ve vztahu k financování kultury. Kdy jsou v případě veřejného financování kultury naplněny znaky veřejné podpory? Jak komplexně řešit financování kultury v souladu s pravidly?
Veřejná podpora a sport. Příklady z okolních států EU. Veřejné financování sportovních klubů a veřejná podpora. Sporné momenty a problémy. Nastavení systému financování. Příklady z Maďarska, Dánska, Švédska a Nizozemí
Specifika jednotlivých operačních programů
Podpora malého rozsahu (de minimis), Služby obecného hospodářského zájmu
Podpora z veřejných zdrojů a pravidla pro veřejnou podporu. 
Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory, příklady a aplikace.
Podpory malého rozsahu (de minimis) a centrální registr.
Budování infrastruktury a pravidla pro veřejnou podporu.
Prodeje pozemků, budov a dalších aktiv z pohledu pravidel pro oblast veřejné podpory. Příklady z rozhodovací praxe institucí EU. Postupy, jak se veřejné podpoře vyhnout. Výběrová řízení a podmínky pro jejich realizaci. 
Obrana proti spekulativním nabídkám.
Manuál služeb obecného hospodářského zájmu MMR a ÚOHS.
Služby obecného hospodářského zájmu. Náležitosti pověřovacích aktů. Způsoby formulace pověřovacích aktů. Použití v praxi. aj.
Dotazy, diskuze

Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
V ceně je oběd a nápoj  pro účastníky.

 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět